ANBI

Algemene gegevens

Pinkstergemeente Ruach
Noorderstraat 7
1521 KA Wormerveer
0756401120
info@pgruach.nl
RSIN-nummer: 818572930
KvK-nummer: 61675199


Doelstelling Pinkstergemeente Ruach

Pinkstergemeente Ruach zet zich in om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken, mensen verder te helpen in hun geloof door bijbelstudies en / of informatieavonden, en daarnaast hulpverlening te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Dit gaat o.a. over pastorale en financiële hulpverlening. Daarnaast organiseert Pinkstergemeente Ruach evenementen voor de buurt welke mensen gratis kunnen bijwonen. Dit gaat o.a. over buurtbarbecues, kerstevenementen en diverse evenementen door het jaar heen.


Beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.


Actueel verslag van activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.pgruach.nl 


Financiele verantwoording


De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2019 Werkelijk 2019 Begroting 2018 Werkelijk 2018 Begroting 2017 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen

-

-

6.100

6.605

8.500

6.163
2. Bijdragen gemeenteleden

-

-

64.500

70.885

57.500

57.299
3. Subsidies en overige bijdragen van derden

-

-

-

-

-

-
Totaal baten

-

-

70.600

77.490

66.000

63.462
 
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)

-

-

22.000

23.946

28.200

24.515
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

-

-

10.300

7.513

10.850

8.751
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

-

-

5.900

12.809

-

10.714
7. Lasten kerkelijke gebouwen

-

-

29.000

29.266

27.960

28.920
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen

-

-

-

-

-

-
9. Lasten beheer en administratie

-

-

300

524

-

349
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen

-

-

3.100

2.457

2.850

2.487
Totaal lasten

-

-

70.600

76.515

69.860

75.736
 
Resultaat (baten - lasten)

-

-

-

975

-3.860

-12.274

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.