Ons geloof

Wie zijn wij

De gemeente "Ruach" is een pinkstergemeente. Een gemeente die gebaseerd is op dat wat er met Pinksteren gebeurd is, namelijk de komst, de werking en de gaven van de Heilige Geest. "Ruach" is het Hebreeuwse woord voor Geest. In de gemeente willen we met elkaar, jong en oud, de Here dienen en elkaar ontmoeten. Samen ons geloof beleven, onze God aanbidden en de naam van Jezus groot maken. Ons verdiepen in Gods woord. Daarom komen we iedere zondag samen om 10.00 uur.
We beginnen met een zangdienst welke overgaat in aanbidding en waarin we ons gebed mogen uiten. De één doet dat hardop en de ander in stilte. Juist in die stilte willen we horen wat God tegen ons wil zeggen. Daarna willen we een gedeelte uit Gods woord overdenken terwijl de kinderen een eigen samenkomst hebben.

De allerkleinste (groep rood) worden vanaf het begin van de samenkomst opgevangen in de crèche. In de 2e groep, groep oranje (t/m 4 jaar) wordt er op speelse wijze bijbelverhalen verteld. De 3e groep, groep geel (van 5 t/m 8 jaar) worden alle bijbelverhalen doorgenomen. De kinderen van groep groen (vanaf 8 jaar) blijven tijdens de zangdienst in de zaal. Voor de preek gaan ze naar hun eigen dienst, waar de bijbelkennis en het leven als kind van God verder wordt uitgediept.

Voor de tieners en de jeugd worden er naast de samenkomsten op zondag "bijbelstudie" avonden gehouden, waar studie in Gods woord en gezellig samenzijn elkaar aanvullen.

Gods verlangen gaat uit naar een krachtige gemeente, die Hij kan gebruiken om Zijn grootheid te laten zien. In het nieuwe testament kunnen we lezen over de bijzondere werking van de heilige Geest, waarvoor de machten van de duisternis en de gevolgen van de zondeval moeten wijken. Ook nu nog wil God op dezelfde, krachtige manier werken door de heilige Geest. Dit mag tot uiting komen in Zijn gemeente.
De gemeente is niet altijd vol van kracht geweest, allerlei menselijke tradities maakten het woord van God vaak krachteloos. Steeds meer wordt duidelijk, dat God in deze tijd Zijn kracht aan het herstellen is.

 

"…want ik zal in jullie tijd een daad stellen, iets dat je niet zult geloven als het je wordt verteld."

Handelingen 13:41

 

Samenkomst

Steeds wanneer we samenkomen, verlangen wij ernaar om God te ontmoeten. Dat Hij zich in ons midden zal openbaren en zal spreken. Spreken vanuit Zijn woord, maar ook door de heilige Geest in profetie, gezichten en andere gaven. Hij heeft, ook ons gegeven: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren om de gemeente op te bouwen en te leiden. Deze heeft Hij gegeven, heeft Hij aan-gewezen en dat hebben wij erkend en bevestigd in de geestelijke leiding.

God zoekt naar mensen die voor Hem open willen staan, die Hem willen aanbidden en Zijn Naam groot te maken in deze wereld. Gebed, lofprijzing en aanbidding is dan ook een belangrijk deel van het geestelijk leven van de gemeente en neemt dan ook een grote plaats in bij onze samen-komsten.

Het is meer dan zomaar iets wat erbij hoort, het is meer dan het zingen van een lied, meer dan het maken van geluid. Ware aanbidding en lofprijzing is in eerbiedige verwondering, maar ook vol passie, in de nabijheid van God te zijn. Het is Hem de eer, onze liefde te brengen, omdat Hij zoveel voor ons betekent.

De Bijbel laat zien dat er verschillende manieren van lofprijs en aanbidding zijn en al die vormen mogen in onze samenkomsten een plekje vinden. Sommigen vinden het misschien wat ongewoon om deze dingen te doen, anderen denken wellicht dat het niet zo hoort of niet nodig is en doen het in de stilte van hun hart. Dat mag. De ene manier is hierbij niet belangrijker dan de andere. God ziet de oprechtheid in je en waardeert dat.

 

"…Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken."

Hebreeën 13:15

 

Lofprijzing en aanbidding is de vrucht van onze lippen en houdt dus meer in dan wat in je hart is. Lofprijzing wordt geboren in je hart, maar het moet daar niet blijven. We mogen leren om dat te uiten. God wil hóren hoe wij over Hem denken.

 

Met onze mond:

"... De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof."
Psalm 34:2

 

Met gezang:

"...Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde."
Psalm 96:2

 

Met gejuich:

"...Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang."
Psalm 100:1

 

Het handen vouwen bij het bidden is nergens in de Bijbel terug te vinden. Wel vinden we teksten waarin het opheffen van de handen genoemd wordt.

 

Zo schrijft Paulus dat:

"...ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen..."

 

Hoe geweldig kunnen we met onze handen uitdrukken welk verlangen er in ons hart is. We heffen als het ware ons hart op en strekken onze handen naar God uit.

 

Met klappen:

"...Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang."
Psalm 47:2

 

Met je handen omhoog:

"...U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven."
Psalm 63:5

 

Met muziek:

"...Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier, loof hem met dans en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit."
Psalm 150:3-4

 

God heeft niet alleen gezegd dat we onze stem en handen kunnen gebruiken om Hem te prijzen en te aanbidden. Met ons lichaam, met onze houding kunnen we zoveel tot uitdrukking brengen.

 

Met staan:

"...Halleluja! Loof de naam van de HEER, loof hem, dienaren van de HEER, u die staat in het huis van de HEER."
Psalm 135:1-2

 

Met knielen:

"...Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker."
Psalm 95:6

 

Met dans:

"...Laten zij dansend zijn naam loven, bij lier en tamboerijn voor hem zingen."
Psalm 149:3

 

Samen, ieder op zijn eigen manier, ons loflied en onze aanbidding onderstrepen met uitingen....of gewoon in de stilte van ons hart tot Hem naderen.

 

Bediening

Wij aanvaarden Jezus als hoofd van de gemeente. Hij wil ons leiden op Zijn weg en naar Zijn plan. Dit doet Hij door Zijn Woord, maar ook door geestelijk leiderschap in mensenhanden te leggen. Hier bedoelen we niet alleen het leiding geven in de zang- en aanbiddingsdienst, maar in alles binnen de gemeente, die Zijn lichaam is. Alle bedieningen en taken die in de gemeente een plaats hebben, vallen onder de verantwoording en het toezicht van de voorganger en de oudsten.

 

"...Ik doe een beroep op de oudsten onder u...hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht."
1 Petrus 5:1-5

 

Wij erkennen dat de heilige Geest iedereen, die hiervoor wil openstaan, gebruiken kan om woorden van God door te geven, gezichten of profetie. God kan deze woorden ook in tongentaal doorgeven welke dan wel, door hem of door een ander, vertaald of weergegeven moet worden.

 

"...Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend."
1 kor. 14:3

 

"...Daarom moet iemand die in tongentaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen, want..."
1 kor. 14:13

 

Zo kan het ook gebeuren dat tijdens de lofprijs en aanbidding, één of meerderen, in tongentaal meezingen.

 

"...Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand."
1 kor. 14:15

 

Soms als iemand, tijdens de samenkomst, ziekte of persoonlijke nood bij Jezus wil brengen, kunnen de oudsten van de gemeente hem de handen op leggen en bidden.

 

"...en zij...zalfden veel zieken met olie en genazen hen."
Marcus 6:13

 

In het briefje van Jacobus vinden we dit zelfde gebruik van zalven met olie terug.

 

"... Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer."
Jacobus 5:14

 

Gebruiken

Avondmaal

Als gelovigen willen wij regelmatig samen de dood van Jezus gedenken. Vieren dat Hij voor ons gestorven is. Vieren dat wij samen deel hebben aan Hem, Zijn lichaam zijn, uit genade. Vieren dat wij vergeving hebben ontvangen in Zijn bloed.

 

"...‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit."
Matteüs 26:26-27

 

"...het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam... Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem...zo zal wie mij eet, leven door mij."
Johannes 6:51-57

Opdragen van kinderen

Onze kinderen dragen we, in het midden van de gemeente, aan de HEER op. Doen daarmee een beroep op Gods zorg en stellen ons kind aan de HEER en aan Zijn gemeente voor zoals Jozef en Maria deden.

 

"...brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden."
Lucas 2:22

Doop in water

Zoals dat in de Bijbel gebeurde, worden mensen in water ondergedompeld, op grond van hun geloof in Jezus. Ze worden gedoopt tot discipel van Jezus, zoals Hij ons dat heeft gezegd te moeten doen.

 

"...Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest."
Mattheüs 28:19

 

Doop in de Geest

Dat staat los van de doop in water, ook al kan dat tegelijk gebeuren. Jezus heeft ons de heilige Geest beloofd omdat we Hem nodig hebben.

 

"... Nadat ze waren aangekomen, baden ze... dat zij de heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest."
Handelingen 8:14-17

 

Geven van tienden

Tijdens de samenkomsten wordt een collecte gehouden. Daarnaast erkennen wij het bijbelse principe van het geven van onze tienden, waarin Paulus in zijn onderwijs duidelijk op doelt in de brief aan de Korintiërs (1 Kor. 9:6-14)

 

"...Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen."
Maleachi 3:10